Home Article สกธ. เปิดตัวแอนิเมชันซีรีส์ “ชุมชนประชาธรรม”สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่เยาวชน