Home Property News ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกทม-ปริมณฑลลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 9