Home Money สมาคมธนาคารไทย ยืนยันให้บริการลูกค้า ประชาชนตามปกติพร้อมขยายมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครอบคลุมพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด