Home Money กรุงศรีเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจแห่งปี Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2022 สร้างโอกาสธุรกิจไทยขยายสู่ต่างประเทศ