Home Uncategorized ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑลไตรมาส 2 ปี 2567ปรับลด3.1 จุด